KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ NUMARALARINA GÖRE SΙRALA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114


KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ ALFABE SΙRASΙNA GÖRE SΙRALA

A B C D E F G H İ K L M N R S Ş T V Y Z
KUR'AN-I KERİM A Harfi ile Başlayan Sureler

  3 - Al-i İmran Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  
İsimleri: Âl-i İmrân Suresi
Anlamı: İmran ailesi
33. ayetinde geçen İmran ailesi, sureye adını vermiştir. İmran ailesi, Kur'ana göre Meryem’in babası olup peygamberlik ve hikmet (bilgelik) ocaklarından olan bir ailedir.
>>>
  7 - A'raf Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke - 163-170. arası âyetler Medine;  
İsimleri: A’râf Suresi
Anlamı: Cennet ve Cehennem arasında olduğuna inanılan dağ
Araf kavramından ve Araf'ta bulunanlardan, bu surenin 46-50 ayetlerinde bahsedilir. Bu nedenle sureye A'raf Suresi denmiştir.
>>> A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. 206 ayettir. İbn Abbas ve Mukatil'den yapılan bir rivayete göre 163-172 ayetleri Medine'de inmiştir. İslam dininde var olan Araf kavramından ve Araf'ta bulunanlardan, bu surenin 46-50 ayetlerinde bahsedilir. Bu nedenle sureye A'raf Suresi denmiştir. Surede İslam dini itikadına (din esaslarına) ve diğer dini hükümlere ait birçok temel bilgi ve emir bildirilmektedir. Ayrıca bazı peygamberlerin kıssaları ve topluluklarının durumlarına dair tasvirler içerir.
  29 - Ankebut Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Ankebût Suresi
Anlamı: Örümcek
Sure, adını, 41. âyette geçen ve örümcek anlamına gelen “el-Ankebut” kelimesinden almıştır.
>>>
  33 - Ahzab Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  
İsimleri: Ahzâb Suresi
Anlamı: Gruplar, partiler
Sure, adını 20 ve 22. ayetlerde geçen “el-Ahzab” kelimesinden almıştır.
>>>
  46 - Ahkaf Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Ahkâf Suresi
Anlamı: Yemen’de bir bölgenin adı
Sure, adını 21. ayette geçen “Ahkaf” kelimesinden almıştır. Ahkaf, “Ad” kavminin yaşadığına inanılan, Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki surenin devamı niteliğindedir.
>>>
  80 - Abese Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Huzursuzluktan dolayı yüz buruşturmak.
Sure, adını ilk ayette geçen ve yüzünü buruşturdu (ekşitti) anlamına gelen abese kelimesinden alır.
>>>
  87 - A'la Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Sebbihi’sme rabbike’l-a‘lâ, Sebbih
Anlamı: En yüce
Sûre, adını 1. âyette geçen, “en yüce, en üstün” mânasındaki a‘lâ kelimesinden almış olup kaynaklarda yaygın olarak bu adla tanınmaktadır. Ayrıca A'lâ, Allah'ın 99 isminden biridir.
>>>
  96 - Alak Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: “İkra’, “İkra’ bi’smi rabbike”
Anlamı: Asılıp tutunan
Sure, adını 2. âyette geçen ve “asılıp tutunan” anlamına gelen alak kelimesinden almıştır.
>>> Baştan beş âyeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sûre kabul edilir. Geri kalan on dört âyetinin ise sonraları Ebû Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bazı Kur’an tarihçileri ilk inen sûrenin Müddessir, bazıları da Fâtiha olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buhârî ve Müslim’de Hz. Âişe’ye isnad edilen rivayete göre Hz. Peygamber, içinde yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nuranî varlığın (Cebrâil) kendisine seslendiğini duymuştur. Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır: “Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ‘oku!’ dedi. Ben yine, ‘Okuma bilmem’ dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve ‘oku!’ diye tekrar etti. Ben yine ‘Okuma bilmem’ dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir” (bk. Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3; Müslim, “Îmân”,
  100 - Adiyat Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Âdiyât Suresi
Anlamı: Hızlı koşan atlar
Sure, adını ilk âyette geçen ve “koşan atlar” anlamına gelen âdiyât kelimesinden almıştır.
>>>
  103 - Asr Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Zaman, çağ, ikindi vakti, uzun zaman
Sure, adını ilk âyette geçen ve “zaman, çağ, ikindi vakti” gibi anlamlara gelen asr kelimesinden almıştır.
>>> Fazileti Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir (Beyhak^, Şu‘abü’l-îmân, Nuruosmaniye Ktp., nr. 1125, III, vr. 174b).

KUR'AN-I KERİM MEALLERİ

Copyright © kuranmeali.name.tr, 2019-2021